• نمایش سریع
  140,000 ریال موجود است

  فصل اول: مبحث فروش و فروشندگیفصل دوم: راهکارهای ارتباط با مشتریفصل سوم: آموختن مهارت برقراری ارتباط در کسب‌و‌کارفصل چهارم: اهمالکاریفصل پنجم: انگیزه در کسب‌و کارفصل ششم: آمادگی جسمانی فروشندهفصل هفتم: روش‌های ترغیب مشتریفصل هشتم: بازاریابیفصل نهم: چگونه می‌توانیم فروش خود را بیشتر کنیم شابک: 7-55-6982-600-978

  140,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  140,000 ریال موجود است

  فصل اول: مبحث فروش و فروشندگیفصل دوم: راهکارهای ارتباط با مشتریفصل سوم: آموختن مهارت برقراری ارتباط در کسب‌و‌کارفصل چهارم: اهمالکاریفصل پنجم: انگیزه در کسب‌و کارفصل ششم: آمادگی جسمانی فروشندهفصل هفتم: روش‌های ترغیب مشتریفصل هشتم: بازاریابیفصل نهم: چگونه می‌توانیم فروش خود را بیشتر کنیم شابک: 7-55-6982-600-978

  140,000 ریال
  موجود است